Header_Natuur en milieu

Milieuraad HOLA

De milieuraad is een adviesorgaan met een drieledige doelstelling:

  • De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.
  • De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader initiatieven nemen.

Geïnteresseerde burgers die willen toetreden tot de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA), alsook verenigingen die iemand willen afvaardigen, mogen contact opnemen met de milieudienst.

Voorzitter: François Jacobs
Ondervoorzitter: Guido Bijnens
Secretaris/penningmeester: Annita Gijbels