Gemeentehuis

Burgemeester

Yves Croux

Yves Croux

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente en hij beschikt over zeer specifieke politiebevoegdheden. Dat weerspiegelt zich ook in zijn bevoegdheden.

  • Als hoofd van de gemeente
    De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Als ‘eerste ambtenaar’ neemt de burgemeester kennis van alle zaken die de gemeente aanbelangen. De burgemeester is natuurlijk geen echte ambtenaar maar heeft wel een openbaar ambt.
  • Als vertegenwoordiger van de centrale overheid
    De Vlaamse Regering benoemt de burgemeesters. Als orgaan van de centrale overheid in de gemeente is de burgemeester onder meer belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale, Vlaamse en provinciale overheden, tenzij dit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen is opgedragen. De burgemeester handelt op eigen gezag. De burgemeester is daarvoor geen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad of het schepencollege en moet zich alleen aan de instructies van de betreffende overheid houden.
  • Politiebevoegdheden
    Als hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in voor de openbare orde, de veiligheid, de gezondheid en de rust in de gemeente. De burgemeester is belast met de uitvoering van de politiewetten. Als bestuurlijke politie-overheid heeft de burgemeester de bevoegdheid om politiemaatregelen te nemen.