Header_publicaties

Grondbeleid-Gemeentewegen

GEMEENTE HOESELT

BEKENDMAKING AANPASSING GEMEENTEWEG

Definitieve vaststelling van de verlegging van een deel van buurtweg 90

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt brengt overeenkomstig artikel 19 en artikel 22 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2023 de definitieve vaststelling van de verlegging van een deel van buurtweg 90 t.h.v. de Kruisstraat heeft goedgekeurd.

Het besluit en bijhorende plannen zijn raadpleegbaar, digitaal op de gemeentelijke website www.hoeselt.be en op papier bij de dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt (tijdens de openingsuren).

Overeenkomstig artikel 24 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan overeenkomstig artikel 17, § 5, of tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 21, § 5, een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Hoeselt, 26 juli 2023