Gemeentehuis

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 wordt de zgn. GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) actief toegepast. Eén van de stappen was het opstellen van een privacyverklaring.

De privacy van de burger is erg belangrijk voor de gemeente Hoeselt.  We willen alle persoonsgegevens op een correcte, wettelijke manier verwerken. Via deze privacyverklaring willen we volledige duidelijkheid en transparantie geven over hoe, waarom en volgens welke wettelijke regels dit gebeurt.

De privacyverklaring is opgedeeld in de volgende 10 rubrieken:

  • welke persoonsgegevens worden bij ons verwerkt en waarvoor
  • wat is de wettelijk basis voor die verwerking
  • welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen
  • doorgeven van persoonsgegevens aan derden
  • bewaartermijn van de persoonsgegevens
  • welke rechten heeft de burger hierbij
  • bijzondere maatregelen ivm de website
  • hoe kan me wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen
  • mailadres privacy@hoeselt.be voor alle vragen ter zake
  • klachten i.v.m. met de gegevensverwerking door de gemeente

De volledige tekst van de privacyverklaring, die zowel door de gemeente als het OCMW gehanteerd worden, kan je hier permanent raadplegen.

Meldpunt klokkenluiders

Alle lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. Vlaanderen heeft deze richtlijn omgezet in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen.