Header_Mobiliteit

Trajectcontroles

Snelheidsovertredingen in het verkeer vormen niet enkel een veiligheidsprobleem, maar zijn ook dikwijls een bron van ergernis voor andere weggebruikers en omwonenden. Vanaf 1 februari 2021 werd het mogelijk voor lokale besturen om kleine snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u of 50 km/u (minder dan 20 km/u hoger dan de snelheidslimiet) te sanctioneren via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete), ook gekend als ‘GAS 5’. De gemeente Hoeselt heeft dan ook beslist om op bepaalde plaatsen trajectcontroles in te voeren, welke gefaseerd ingaan vanaf 22 mei 2023.

De eerste trajecten die sinds 22 mei 2023 actief zijn, zijn:

 • Lindekapelstraat
 • Pasbrugstraat
 • Groenstraat
 • Nederstraat
 • Nederstraat/Kleistraat

Sedert 14 augustus 2023 is ook het traject Gansterenstraat actief.

Het traject Nieuwe Baan wordt vanaf 6 mei verlengd van huisnummer 12 tot huisnummer 96.

Binnen al deze trajecten geldt een snelheidslimiet van 50 km/u.

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Een trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door en ontvang je een boete voor de snelheidsovertreding. Steden en gemeenten mogen sinds 1 februari 2021 gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Hierdoor worden deze overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd.

De gemeentelijke administratieve sancties zijn enkel van toepassing voor het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • het betreft een snelheidsovertreding begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u;
 • het betreft een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge);
 • het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen, en meer bepaald enkel met onbemande toestellen, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;
 • het betreft een snelheidsovertreding begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;
 • het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Werken de trajectcontroles 24/24 – 7/7?

Ja, enkel een constante controle en het juiste gevolg bij niet-naleving kunnen leiden tot de gewenste gedragsverandering.

Kan men nog een andere snelheidsboete krijgen in de zones 30 of 50 die los staan van de trajectcontroles?

Dat kan inderdaad. Snelheidsboetes vloeien namelijk niet alleen voort uit de trajectcontroles maar kunnen ook voortvloeien uit vaste of mobiele snelheidscamera’s van de politie.

Krijgen hulpdiensten die te snel rijden ook een boete?

Indien een dringende tussenkomst van de hulpdiensten vereist is, kunnen zij vanzelfsprekend met de correcte signalisatie sneller rijden dan toegelaten is.

Kan men per dag meerdere boetes oplopen op de tracés van de trajectcontrole?

Ja dat kan. Een volhardende snelrijder kan op éénzelfde dag, of op een ander tracé, meerdere boetes oplopen. We streven namelijk naar een gedragswijziging en hanteren de snelheidslimiet als veiligheidslimiet.

Zorgen trajectcontroles er niet voor dat het verkeer andere wegen gaat opzoeken en het probleem enkel verplaatst wordt?

Hiermee werd rekening gehouden bij het bepalen van de trajecten. Voor ieder traject werd er een onderzoek gedaan naar mogelijk sluiproutes of mogelijke neveneffecten op de verkeersstromen. Gebleken werd dat alternatieve of mogelijke sluiproutes oninteressant zijn omwille van toegelaten snelheid, aanwezige snelheidsremmers, de omrijfactor, enz.

Wat als er slechts een beetje te snel gereden wordt op één van de trajecten?

Iedereen dient zich te houden aan de vastgestelde maximumsnelheden. Een maximumsnelheid is geen suggestie maar een limiet en wanneer deze limiet overschreden wordt, heeft dat een geldboete tot gevolg.

Snelheid binnen de trajectcontroles

We hebben er voor gekozen om binnen de trajectcontroles overal een snelheidslimiet van 50km/u in te stellen.

Moeten verkeersremmers of remmende maatregelen verwijderd worden?

Het is geen verplichting om verkeersremmende maatregelen te verwijderen. Binnen de gekozen trajecten zal er geen verkeersremmer verdwijnen.

Procedure

Vaststelling

Inbreuken worden vastgesteld door de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst aan de hand van beelden van de ANPR-camera's.

Betalingsuitnodiging

De GAS-ambtenaar van de stad Bilzen ontvangt een PV naar aanleiding van een vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete.

Herinneringen - deurwaarder

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per gewone post met een uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de herinnering.

Indien er binnen de termijn, zoals voorzien in de eerste herinnering, niet betaald wordt, wordt er een tweede herinnering verstuurd bij gewone zending met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de tweede herinnering.

Indien er binnen de termijn, zoals voorzien in de tweede herinnering, niet betaald wordt, zal er via een deurwaarder ingevorderd worden.

Financieel

Bedrag van de boete

De bedragen van de administratieve geldboetes zijn gelijk aan de bedragen die de Vlaamse Regering bepaalt ter uitvoering van artikel 65, § 1, tweede lid wegverkeerswet. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Noch de gemeenteraad, noch de sanctionerend ambtenaar kan van deze vastgelegde bedragen afwijken.

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden, als volgt:

 • Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt boven de eerste 10 kilometer per uur (en niet meer dan 20 kilometer per uur) boven de toegelaten maximumsnelheid (na correctie van de technische tolerantiemarge) de som van € 53 met telkens € 11 vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.
 • Op alle andere wegen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, wordt boven de eerste 10 kilometer per uur en niet meer dan 20 kilometer per uur  boven de toegelaten maximumsnelheid (na correctie van de technische tolerantiemarge) de som van € 53 met telkens € 6 vermeerderd  voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De betalingsgegevens

De stad Bilzen treedt namens de gemeente Hoeselt op als lokale verwerkingscel. Dit als onderdeel van de politiezone BILZEN-HOESELT-RIEMST. De geldboetes worden integraal overgemaakt aan de gemeente Hoeselt.

Begunstigde: Stadsbestuur Bilzen – Deken Paquayplein 1 – 3740 Bilzen

IBAN: BE66 0910 2269 9443

BIC: GKCCBEBB

Mededeling: +++XXX/XXXX/XXXXX+++

 • De gestructureerde mededeling verschilt per dossier en vind je terug bij de betalingsinformatie. Deze mededeling is verplicht te melden bij elke betaling.

Afbetalingsplan

Het is mogelijk een afbetalingsplan aan te vragen. Dit kan via mail aan loket.gas@bilzen.be of via het afbetalingsformulier op de website www.bilzen.be/gas.

Wat als je niet akkoord bent?

 • Je kan verweer indienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging d.m.v. het webformulier.
 • De sanctionerende ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is. 
  Indien men oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijgt de overtreder een herinnering opgestuurd van de boete. Waarna men 30 dagen de tijd heeft om de boete te betalen, tenzij de overtreder beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
  Indien de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Indien de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan dient men de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven via het webformulier. Dit bewijs kan ook aangeleverd worden d.m.v. een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder met een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder bijgevoegd.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.
 • Je hebt tevens het recht om tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit dient te gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing d.m.v. het neerleggen van een verzoekschrift bij de politierechtbank te Limburg, afdeling Tongeren.

Moet de boete betaald worden als er verweer wordt ingediend?

Er moet eerst gewacht worden op een antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer gegrond is volgt er geen sanctie en wordt het dossier afgesloten. Indien de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan dient de boete alsnog betaald te worden. Dit zal dan ook vermeld staan in de brief die wordt ontvangen.

Technisch

Werking van een ANPR-camera

ANPR betekent ‘automatische nummerplaatherkenning’. Door gebruik te maken van optische leesapparatuur kan een ANPR-camera een foto omzetten in data. Die data kan gebruikt worden om, indien nodig, een boete op te maken.

Kunnen ANPR-camera’s voor andere doeleinden gebruikt worden?

Dat kan inderdaad. Alle ANPR-camera’s in België moeten verplicht aangesloten worden op de nationale AMS-server. Politiezones kunnen zo hits ontvangen wanneer er nummerplaten geseind staan of verdacht zijn.

Kan de ligging van de camera effect hebben op de snelheidsresultaten?

De normen voor de plaatsing worden bepaald door de fabrikant. Dit maakt deel uit van het homologatiedossier dat moet goedgekeurd worden door de officiële instanties. De ligging van de camera’s heeft dus absoluut geen invloed op de snelheidsresultaten.

Zijn vaststellingen via een trajectcontrole te vertrouwen?

De camera’s krijgen een conformiteitskeuring en een ijking door het BMI of VIAS.

Kan het ijkingscertificaat van de camera’s opgevraagd worden?

Ja dat kan. Het is mogelijk een kopie te verkrijgen van het kalibratie certificaat in het kader van openbaarheid van bestuur. Het vragen van een afschrift van dit bestuursdocument kan via het online webformulier, schriftelijk of per email gebeuren.

Online webformulier: www.bilzen.be/openbaarheid-van-bestuur

Via email: mobiliteit@hoeselt.be

Via post: dienst Mobiliteit – Winterbeekstraat 3 – 3730 Hoeselt

Het verschil met een flitscamera

Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand gemeten wordt. Het effect is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Een trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Privacy

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Enkel de lokale en federale politie krijgt rechtstreeks toegang tot de gegevens. De gemeente ontvangt enkel de strikt noodzakelijke data over de voertuigen die nodig is om GAS-boetes uit te schrijven. Ook privépartner TaaS heeft geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

Een afschrift van een vaststelling of beslissing

Enkel de personen die een schriftelijke aanvraag doen en een rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing (bv advocaten, verzekeringsmaatschappij,…).

TaaS

Voor het opstarten van de trajectcontroles wordt er samengewerkt met privépartner TaaS (Trajectcontrole as a Service). Het is evenwel de gemeente die de volledige autonomie heeft voor wat betreft de selectie van de trajecten, en dus ook het verkeersbeleid.

Wie beslist over de inrichting van de wegen?

De gemeente blijft als enige bevoegd voor de inrichting van de wegen.

Moet er bijbetaald worden indien het vooropgestelde aantal boetes niet behaald wordt?

Neen, het gemeentebestuur betaalt enkel op basis van het aantal vastgestelde overtredingen. Indien er in een bepaald traject geen overtredingen gemaakt worden, moet de gemeente hier ook niets aan betalen. Het risico van de investering ligt hiermee volledig bij TaaS.