Header_publicaties

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Een mobiliteitsplan is een beleidsplan dat aangeeft welke visie een lokaal bestuur heeft op welke richting de lokale mobiliteit moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar, en welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn om die visie waar te maken.

Het vorige mobiliteitsplan van de gemeente Hoeselt dateert van 2004. Het werd in 2010 onderworpen aan een sneltoets. Daaruit is gebleken dat alle partners nog achter het toen uitgezette mobiliteitsscenario staan maar dat er een aantal thema’s verder verdiept dienen te worden. Daarom werd gekozen voor spoor 2 ‘verbreden en verdiepen’ van het mobiliteitsplan.

Op basis van de sneltoets werden een aantal thema’s door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) voorgedragen als prioritaire aanknopingspunten voor het toekomstig mobiliteitsbeleid. Tijdens het startoverleg op 12 februari 2013 met de betrokken actoren van de gemeente Hoeselt zijn die thema’s herschikt om zo de uitwerking van het mobiliteitsbeleid te verbeteren en meer in te kunnen spelen op de heersende en actuele vragen van de gemeente Hoeselt naar mobiliteit. Tot slot werd het thema “Flankerend beleid” op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 23 juni 2015 herzien naar “Wegencategorisering en verkeerscirculatie”.

Volgende kernthema’s zijn weerhouden in functie van het verbreden en verdiepen:

  • Thema 1: Parkeerbeleid en parkeerplan
  • Thema 2: Verblijfsgebieden en trage wegen
  • Thema 3: Strategisch ruimtelijke projecten met een grote impact op mobiliteit
  • Thema 4: Flankerend beleid

Concrete acties van het beleidsplan zijn opgenomen in het actieplan. Dit plan bevat een lijst van acties met maatregelen, middelen, termijnen en prioriteiten.