Header_Veiligheid en preventie

GAS-boetes

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Vanaf 01/04/2020 is het reglement houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) in werking getreden in Hoeselt. Het GAS-reglement kan je beschouwen als een verzameling van basisafspraken waarmee de gemeente Hoeselt een veilige en aangename leefomgeving wil verzekeren.
Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, zullen de politie en/of de gemachtigd ambtenaren in de eerste plaats preventief en sensibiliserend optreden. Indien preventief optreden uiteindelijk niet het gewenste resultaat biedt, kan er geverbaliseerd worden.

Het GAS-reglement is ook van toepassing op minderjarigen vanaf 14 jaar. De maximum administratieve geldboete voor minderjarige overtreders bedraagt 175 EUR. Meerderjarigen kunnen bestraft worden met een GAS-boete van maximum 350 EUR.

Voorbeelden van overtredingen, waarvoor GAS-boetes kunnen uitgeschreven worden, zijn: sluikstorten, wildplassen, hondenpoep, wildplakken, geluidsoverlast, ...

Elke Hoeselaar moet zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen storend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving en zo voor overlast zorgen.

Ondertussen werd er een kleine aanpassing aangebracht aan het reglement, die tijdens de zitting van de gemeenteraad op 29 april 2021, werd goedgekeurd. Ingevolge nieuwe regelgeving werd namelijk artikel 17 betreffende dronevluchten boven het grondgebied van Hoeselt gewijzigd.

Trajectcontroles (GAS5)

De stad Bilzen treedt op als lokale verwerkingscel van de GAS5-boetes voor de gemeente Hoeselt als onderdeel van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 

Lees alles over de procedure van GAS5

Verkeer (GAS4)

De wet van 24 juni 2013 voorziet ook de mogelijkheid voor een gemeente om zelf overtredingen te beboeten betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone).
Deze inbreuken blijven strafbaar in de wegverkeerswetgeving, maar tegelijkertijd voorziet men de mogelijkheid om deze inbreuken administratief af te handelen.

De gemeente Hoeselt heeft beslist om de overtredingen in de categorie GAS4 administratief af te handelen, en heeft ook de provinciale sanctionerende ambtenaren aangesteld voor de afhandeling van haar GAS-dossiers door een samenwerkingsakkoord met de provincie af te sluiten.

De betreffende inbreuken moeten opgenomen worden in een politieverordening waarbij een administratieve geldboete wordt bepaald zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 maart 2014, gewijzigd op 19 juli 2018.

Procedure bij overtreding GAS-reglement-Verkeer

De politie stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerende ambtenaar.
Het opleggen en innen van de administratieve geldboete verloopt volgens de bepalingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Kennisgeving
De sanctionerende ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve geldboete.

Betaling
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar.

Verweer
De overtreder kan binnen dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete op zijn verzoek worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70,00 EUR.

Beslissing
1.Indien de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen gegrond verklaart, dan brengt hij hiervan de overtreder op de hoogte.
2.Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.

Herinnering
Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone zending met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering.

Uitvoerbare kracht administratieve geldboete De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen worden uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de herinnering zoals bepaald in artikel 38 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt bij de Politierechtbank.

Beroepsprocedure
1. De overtreder kan in geval van een administratieve geldboete een beroep instellen bij geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen een maand na kennisgeving van de beslissing.
2. De politierechtbank beslist in het kader van een tegensprekelijk en openbaar debat, over het beroep ingesteld tegen de administratieve geldboete.
3. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid van de opgelegde geldboete en kan de beslissing van de sanctionerend ambtenaar ofwel bevestigen ofwel herzien.
4. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Verjaring
De administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden.

Hieronder kan je het GAS4-reglement downloaden.